ΕΠΕΙΓΟΝ! Δημόσια διαβούλευση για 5 ανεμογεννήτριες στα σύνορα των δήμων Θέρμου-Ναυπακτίας Αιτ/νίας

Δημοσιεύθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) της εταιρείας «GREENTOP ΑΙΤΩΛΙΑ Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», στη θέση «Ψώριαρης» της δημοτικής ενότητας Θέρμου, του δήμου Θέρμου και της δημοτικής ενότητας Πλατάνου, του δήμου Ναυπακτίας, της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, η οποία τίθεται προς δημόσια διαβούλευση έως την Τρίτη 2-8-2022!

Ο σχεδιαζόμενος ΑΣΠΗΕ θα βρίσκεται από τα παρακάτω χωριά στις εξής αποστάσεις: 1,2χλμ από τον Πλάτανο, 1,3χλμ από τον Πέρκο, 2,5χλμ από την Περίστα, 3,2χλμ από τον Άγιο Ιωάννη Κόνισκας και το Διασελλάκι, 3,4χλμ από το Αχλαδόκαστρο και 5χλμ από την Κόνισκα και θα αποτελείται από πέντε (5) ανεμογεννήτριες ισχύος 3,6MW η κάθε μία, με ύψος πυλώνα 82 μέτρα και ακτίνα πτερυγίων 68 μέτρα.

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ:

α) Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η θέση εγκατάστασης του έργου (όπως και των 8 υπόλοιπων αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην εικόνα 2, για τους οποίους εξέδωσε εγκρίσεις για εγκατάσταση η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρόλο τις σοβαρές παραλείψεις σε περιβαλλοντικό και νομοθετικό επίπεδο), εμπίπτουν εντός αναπαραγωγικής επικράτειας (Κρίσιμου Ενδιαιτήματος) του απειλούμενου αρπακτικού Σπιζαετού (Aquila fasciata) -περιοχή με μωβ χρώμα στην εικόνα 3-, ενώ σε κοντινή απόσταση εντοπίζεται και αναπαραγωγική επικράτεια του επίσης ιδιαίτερα απειλούμενου Χρυσαετού (Aquila chrysaetos) -περιοχή με μπλε χρώμα στην εικόνα 3-. Απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στην μελέτη για την ύπαρξη επικράτειας Σπιζαετού στην περιοχή και η εταιρεία δεν έχει αξιολογήσει τις ενδεχομένως πολύ σημαντικές επιπτώσεις του έργου στα ανωτέρω πτηνά, αφού δεν έχει υποβάλει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) !
β) Από την αρχή του έτους, αριθμούμε μέχρι στιγμής στην Αιτωλοακαρνανία συνολικά εννέα (9) δημόσιες διαβουλεύσεις για αιολικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατηγορίας Α’, δηλ. για πενήντα πέντε (55) ανεμογεννήτριες. Επιπλέον, υπήρξαν οι εγκρίσεις από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για πάνω από 25 ανεμογεννήτριες αιολικών σταθμών Κατηγορίας Β’ στην Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν εγκατασταθεί μέχρι σήμερα εκατόν πενήντα τρεις (153) ανεμογεννήτριες σε Ναυπακτία, Θέρμο, Ξηρόμερο, Ακαρνανικά και Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας, ενώ υπό αδειοδότηση βρίσκονται έργα για τουλάχιστον άλλες πεντακόσιες (500) !

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος από ολόκληρη την επικράτεια, οι αρμόδιες υπηρεσίες, τα δημοτικά συμβούλια καθώς και οι Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δήμων Θέρμου και Ναυπακτίας, τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων, οι κάτοικοι και οι σύλλογοι της περιοχής να λάβουν γνώση της ΜΠΕ (πρόκειται για πρόχειρη μελέτη και παρουσιάζει σοβαρότατες ελλείψεις) και να εκφράσουν τις ενστάσεις τους, καταθέτοντας το ειδικό έντυπο ”Δ11”.

Στην συνέχεια παρατίθενται οδηγίες για την συμμετοχή του κοινού στην δημόσια διαβούλευση:

Αξίζει ΌΛΟΙ να αφιερώσουμε 15 λεπτά από τον χρόνο μας για να εγγραφούμε στο ΗΠΜ και να καταθέσουμε ένσταση!

Καταθέτουμε τις απόψεις/ενστάσεις μας για την εν λόγω ΜΠΕ, μέσω του ειδικού εντύπου Δ11, το οποίο πρέπει να κατατεθεί, με τη μορφή αρχείου “pdf” στον ιστότοπο του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprm.ypen.gr/src/App/w2/6494, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής και δημιουργίας λογαριασμού στο ΗΠΜ με χρήση των κωδικών TaxisNet.
[Στην παραπάνω διεύθυνση μπορούμε να βρούμε την ΜΠΕ του έργου κατηγορίας Α2 με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ): 2202728420, να ενημερωνόμαστε για τις γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και να συμμετέχουμε στην διαβούλευση, μόνο εάν είμαστε εγγεγραμμένοι στο ΗΠΜ].

Οδηγίες για την εγγραφή στο ΗΠΜ: https://drive.google.com/file/d/1RE30b12CMDLUrBIfutikld94GKPtIqgk/view?usp=sharing

Στον παρακάτω σύνδεσμο βρίσκουμε ένα πρότυπο έντυπο Δ11, το οποίο περιέχει ήδη διατυπωμένες ενστάσεις (δηλ. συμπληρώνουμε μόνο τα προσωπικά μας στοιχεία εάν το επιθυμούμε και ύστερα το καταθέτουμε με τη μορφή αρχείου “pdf” στο ΗΠΜ στη διαβούλευση του έργου): https://docs.google.com/document/d/1Syj_gKxa42NA9CG3IMdFSjpv5uNXC059RF79WlaL0vc/edit?usp=sharing

(Το παραπάνω αρχείο είναι ανεβασμένο στην πλατφόρμα Google Drive. Ανοίγουμε το αρχείο και πατάμε πάνω δεξιά στην γραμμή εργαλείων στη θέση «Αρχείο->Δημιουργία Αντιγράφου» για να δημιουργήσουμε νέο αντίγραφο, εάν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Δ11. Στη θέση «Αρχείο->Λήψη->Έγγραφο PDF» πατάμε για να το αποθηκεύσουμε ως αρχείο pdf).

Εάν επιθυμείτε, μπορείτε να γράψετε στο Δ11 και τις δικές σας παρατηρήσεις/ενστάσεις/σχόλια για την εν λόγω ΜΠΕ.

— Κίνηση Πολιτών για την Προστασία του Βουνών της Αιτωλοακαρνανίας —