Το “Όχι” της Κοινότητας Κορθίου

Αρνητικά γνωμοδοτεί η Κοινότητα Κορθίου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Φραγκάκι και συγκεκριμένα για την “Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21,6MW στη θέση «Φραγκάκι» Δήμου Άνδρου στην Π.Ε. Άνδρου» της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»

Η εν λόγω γνωμοδότηση έχει ήδη αποσταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άνδρου.

Η Απόφαση έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΘΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 1/6.11.2021
Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Κορθίου
Αριθμός Απόφασης 1/2021
Περίληψη
Γνωμοδότηση Κοινότητας Κορθίου για τη Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Εγκατάσταση και
λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21,6MW στη θέση «Φραγκάκι» Δήμου Άνδρου
στην Π.Ε. Άνδρου» της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Στο Κόρθι σήμερα 6η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε
το Συμβούλιο της Κοινότητας Κορθίου του Δήμου Άνδρου σε έκτακτη δημόσια
συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Ένεκα κατεπείγουσας περίπτωσης, που αφορά στη γνωμοδότηση που πρέπει να
υποβληθεί από το Συμβούλιό μας εντός προθεσμίας προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σχετικά με ΜΠΕ για νέο ΑΣΠΗΕ, το Συμβούλιο
συγκλήθηκε ύστερα από την από 6.11.2021 πρόσκληση του Προέδρου της Κοινότητας, κ.
Ιωάννη Αντωνέλλου, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα κατ’ άρθρο 88 παρ. 3 του
Ν. 3852/2010 και αναφέρει το λόγο του κατεπείγοντος.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
πέντε (5) μελών, παρόντα ήταν και τα πέντε (5) μέλη.
Πίνακας Παρόντων
1. Ιωάννης Αντωνέλλος του Ανδρέα, Πρόεδρος.
2. Ιωάννης Παντερλής του Νικολάου.
3. Γεώργιος Ζαγοραίος του Νικολάου.
4. Φλώρα Γριμάνη-Νιτσόλα του Ιωάννη.
5. Νικόλαος Κατσίκης του Ιωάννη.
Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε υπάλληλος του Δήμου Άνδρου για την τήρηση των
Πρακτικών και τα Πρακτικά τηρήθηκαν από τον Πρόεδρο.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε τα εξής:
“Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, το Συμβούλιο έχει το
δικαίωμα να αποφασίζει για θέματα για τα οποία προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο την

ημέρα της συνεδρίασης, αρκεί να αποφανθεί για το κατεπείγον αυτών πριν τη συζήτησή
τους. Σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε κατά την ημέρα της συνεδρίασης, πρέπει να συζητηθεί και να ληφθεί
απόφαση για το παρακάτω επείγον θέμα:
Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά: «Εγκατάσταση
και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος
21,6MW στη θέση «Φραγκάκι» Δήμου Άνδρου στην Π.Ε. Άνδρου» της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.»
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του τις
προαναφερόμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
➢ ΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
Κατόπιν των ανωτέρω, ξεκίνησε η συζήτηση επί του μοναδικού θέματος της ημερησίας
διατάξεως.
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, εισηγούμενος επί του θέματος, ανέφερε τα ακόλουθα:
Το Δίκτυο Δημάρχων για τις ΑΠΕ που συστάθηκε πριν από έναν περίπου χρόνο
και αποτελείται από δημάρχους όλης της Ελλάδας που προβληματίζονται σχετικά με την
άναρχη εγκατάσταση ανεμογεννητριών στους δήμους τους, πραγματοποίησε την
Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 σύσκεψη, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου της
ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη (14-16/10/2021) και υπέβαλε σχετικό ψήφισμα, με το οποίο
τονίσθηκε η αναγκαιότητα εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Δήμων και Κεντρικής
Διοίκησης, ώστε σε περιβάλλον διαφάνειας και δημοκρατίας να αναζητηθούν αξιόπιστες
και τεκμηριωμένες προτάσεις. Κύριο πρόταγμα ορίστηκε η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου
χωροταξικού σχεδιασμού ο οποίος θα συγκροτήσει μια δομημένη και ολοκληρωμένη
εθνική ενεργειακή στρατηγική, σε συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, λαμβάνοντας
υπόψη τα ειδικά ιστορικά, πολιτισμικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των τοπίων
εκάστου των Δήμων, τη φέρουσα ικανότητα των περιοχών , από τις οποίες πολλές είναι
υπερκορεσμένες, καθώς και το ισοζύγιο μεταξύ μικρού ενεργειακού οφέλους και μεγάλης
περιβαλλοντικής καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε: i/ Να σταματήσουν οι
εκδόσεις νέων αδειών παραγωγής αφού έχουν συντριπτικά υπερκαλύψει οι υπάρχουσες
τις απαιτήσεις, ii/ Να αξιολογηθούν όλες οι μέχρι τώρα άδειες που δεν έχουν υλοποιηθεί,
και με κριτήρια κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά, πολιτισμικά να επιλεγούν ποια
έργα μπορούν να συνεχίσουν, iii/ Περιοχές που έχουν ήδη μεγάλη συνεισφορά στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, και περιοχές στις οποίες υπάρχουν ήδη μεγάλες
εγκαταστάσεις Α.Π.Ε., να εξαιρεθούν από περαιτέρω εγκαταστάσεις, iv/ Απαγόρευση
χωροθέτησης αιολικών πάρκων σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (Natura,
αρχαιολογικοί χώροι, αναδασωτέες εκτάσεις κ.λπ.) ή έντονης τουριστικής ανάπτυξης, και

v/ Σε κάθε περίπτωση, να αποτελεί αδιαπραγμάτευτο στοιχείο αδειοδότησης η σύμφωνη
γνώμη των Δήμων και της Περιφέρειας, δια των θεσμικών τους οργάνων.
Η περιοχή ενδιαφέροντος του υπό κρίση έργου βρίσκεται εντός Προστατευόμενης
Περιοχής του δικτύου Natura 2000 και εντός του καταφυγίου άγριας ζωής (ΚΑΖ) με την
επωνυμία «Στενό Κορθίου (Άνδρου)», ενώ η έκτη (6η) Α/Γ φέρεται να έχει χωροθετηθεί σε
απόσταση μικρότερη από 1χλμ από την Αγία Μονή.
Εξάλλου, είναι γνωστό σε όλους ότι για την υπερθέρμανση του πλανήτη και την
κλιματική αλλαγή ευθύνονται, κατά κύριο λόγο, οι εκπομπές άνθρακα από την καύση των
ορυκτών καυσίμων, που μπορούν να περιοριστούν από την αξιοποίηση του αιολικού
δυναμικού, του ήλιου, των κυμάτων αλλά και άλλων μη ορυκτών πιθανών πηγών
ενέργειας, αν αυτές αποδειχτούν οικονομικά και περιβαλλοντικά συμφέρουσες.
Επομένως, δεν είμαστε ενάντιοι στην ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Κοινότητά μας,
αρκεί όμως η ανάπτυξη αυτή να γίνει: i/ Βάσει χωροταξικού σχεδιασμού, ii/ Με σεβασμό
στο περιβάλλον και το χαρακτήρα του νησιού μας, iii/ Tηρώντας στο ακέραιο τις
εγκεκριμένες μελέτες, iv/ Κατόπιν έγγραφης συμφωνίας περί ανταποδοτικών πέραν των
νομίμων και v/ Αφού διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά την
απεγκατάσταση των ΑΠΕ.
Είναι επιτακτική ανάγκη να προσδιορίσουμε επιστημονικά τη συνολική
ενεργειακή κατανάλωση που προκαλούν όλες οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο
νησί μας, για να υπολογίσουμε τη συνολική ισχύ από ΑΠΕ που χρειάζεται η Άνδρος για
να εξασφαλίσει μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα (carbon neutral). Τότε θα είμαστε σε θέση
να αποφασίσουμε συλλογικά και την επιπλέον συμβολή της Άνδρου στη μείωση των
εκπομπών ρύπων της Χώρας, με την εγκατάσταση επιπλέον ΑΠΕ. Έπειτα, το ανώτατο
συλλογικό όργανο της Άνδρου, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και λαμβάνοντας υπόψη
τη γνώμη των τοπικών κοινοτήτων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής, θα
χωροθετήσει τα σημεία εκείνα του νησιού στα οποία θα εγκατασταθούν οι απαραίτητες
για την κάλυψη των προαναφερομένων σκοπών ΑΠΕ. Μέχρι να γίνει αυτό, δεν μπορούμε
να εκφράσουμε θετική γνώμη για την εγκατάσταση νέου ΑΣΠΗΕ σε προστατευόμενη
περιοχή εντός των γεωγραφικών ορίων της Κοινότητάς μας.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο σε λήψη απόφασης επί του θέματος
με ψηφοφορία.
Το Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των
άρθ. 82 επ. Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Γνωμοδοτεί αρνητικά για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά
«Εγκατάσταση και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΑΣΠΗΕ) ισχύος 21,6MW στη θέση «Φραγκάκι» Δήμου Άνδρου στην Π.Ε. Άνδρου»
της εταιρείας «ΑΚΤΙΝΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.».
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2021.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή
Τα Μέλη
Τέσσερις (4) υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
Κόρθι, 6.11.2021

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Ιωάννης Α. Αντωνέλλος

Πηγή: Το “Όχι” της Κοινότητας Κορθίου .