ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗΝΥΘEΝΤΩΝ ΑΠO ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GREEK WIND POWER AE

Οι υπογράφοντες φορείς των οποίων το σημαντικό, κυρίως εθελοντικό, κοινωνικό έργο γνωρίζουν καλά οι κάτοικοι της Άνδρου και όχι μόνον, έχουμε την άποψη ο τρόπος και η ένταση της εξάπλωσης των αιολικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα στις προστατευόμενες περιοχές όπως στην Άνδρο , θα επιφέρει  δυσαναλόγως μεγαλύτερη (και ανεπανόρθωτη) εθνική βλάβη από το διαφημιζόμενο και αναπόδεικτο μέχρι σήμερα εθνικό όφελος. Με αυτή τη πεποίθηση, η οποία στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, επιφυλασσόμαστε του νόμιμου δικαιώματος μας προσφυγής  στα αρμόδια δικαστήρια και στις δημόσιες αρχές εναντίον κάθε μορφής έργου που θεωρούμε ότι βλάπτει το ζωτικό φυσικό μας περιβάλλον ή/και τη βιοποικιλότητα, ασκώντας το θεμελιώδες δικαίωμα που μας απονέμει το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του αιολικού πάρκου της εταιρείας GREEKWINDPOWERAE, στη θέση Φραγκάκι του δήμου Άνδρου, τελεί  εκ νέου  υπό την κρίση του ΣτΕ στο οποίο έχει κατατεθεί αίτηση ακύρωσης της άδειας εγκατάστασης υπό το φως νέων στοιχείων, την οποία εκτός από τους φορείς υπογράφει και ο δήμος ‘Ανδρου. Ακόμη βρίσκονται υπό εξέταση από τη διοίκηση δύο εμπεριστατωμένες καταγγελίες σχετικά με το έργο αυτό. Πάντως το διάστημα που έγιναν οι παρεμβάσεις για τις οποίες ειδοποιήσαμε τη διοίκηση, τελούσε υπό τον όρο της αποφυγής εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του κατά τη χρονική περίοδο αναπαραγωγής της ορνιθοπανίδας «σε περιοχές που γειτνιάζουν με ευαίσθητες γιά την ορνιθοπανίδα εκτάσεις (απόσταση μικρότερη των 3000 μ. από χώρο φωλεοποίησης)». Σημειωτέον, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ερμηνεύσει τον ανωτέρω περιβαλλοντικό όρο ως απόλυτη απαγόρευση εκτέλεσης εργασιών (ΣτΕ 2419/2019).

Τον περασμένο Μάρτιο πληροφορηθήκαμε την μετάβαση σε περιοχή, που εμπίπτει στην ανωτέρω απαγόρευση, χωματουργικών μηχανημάτων, υποβάλαμε προς διάφορες δημόσιες αρχές την από 22-3-2020 αίτηση, με την οποία, δίχως να καταγγέλλουμε οποιονδήποτε για οτιδήποτε, καλούσαμε τις αρχές αυτές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης του αιολικού σταθμού ή των συνοδευτικών του έργων, κατά παράβαση του ανωτέρω περιβαλλοντικού όρου και να επιβάλλουν τις νόμιμες κυρώσεις, ΕΑΝ διαπιστώσουν τέτοια παραβίαση. Το Τμήμα Περιβάλλοντος  της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κατέδειξε ότι οι ανωτέρω ανησυχίες μας ήταν βάσιμες, αφού στο υπ΄αριθ. πρωτοκ. 42895/591/7-7-2020 έγγραφό του βεβαίωσε ότι κατόπιν αυτοψίας «κατά μήκος της χωμάτινης οδού που διέρχεται νότια της εκκλησίας του Προφήτη Ηλία στην περιοχή Φραγκάκι και οδεύει νότια προς την περιοχή Στενό του Δήμου Άνδρου διαπιστώθηκε ότι σε τέσσερα τμήματα της ανωτέρω οδού είχαν εκτελεσθεί πρόσφατες εργασίες» και ακόμη στην Έκθεση Αυτοψίας της 11/6/2020 των Επιθεωρητών ότι «Διαμορφώθηκαν οδοί μήκους 95-1200mκαι πλάτους 6-9mκαι παράλληλα διαπιστώθηκαν τοπικοί εκβραχισμοί και καθαίρεσηξερολιθιών»Το γεγονός ότι η εταιρεία  αρνήθηκε κάθε σχέση με τις ανωτέρω διαπιστωθείσες εργασίες, δεν καθιστά τις αιτιάσεις και λοιπές αναφορές της υποβληθείσας αίτησής μας, ούτε ψευδείς, ούτε κακόβουλες, ούτε παράνομες, όπως διατείνεται στο εξόχως υβριστικό και συκοφαντικό για τα πρόσωπά μας από 17-7-2020 υπόμνημά της εταιρείας προς τη Διοίκηση.

Την 31/7/2020 πληροφορηθήκαμε έκπληκτοι από τοπική δημοσιογραφική ιστοσελίδα ότι η εταιρεία, σύμφωνα με δελτίο τύπου που η ίδια εξέδωσε, υπέβαλε εναντίον …όλων…ημών… μήνυση, κατηγορώντας μας για το αδίκημα που προβλέπεται και τιμωρείται από το άρθρο 229 του ποινικού κώδικα. Υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η ανωτέρω δημοσιογραφική πηγή δημοσίευσε αποσπάσματα από το κείμενο της μηνυτήριας αναφοράς, την ίδια ημέρα της κατάθεσής της και την ίδια μέρα που κατατέθηκε η αίτηση ακύρωσης κατά της άδειας εγκατάστασης στο ΣτΕ, συνυπογραφόμενη και από τον δήμο Άνδρου. Ενόψει αυτής της εξέλιξης  επισημαίνουμε τα ακόλουθα :

–         Η από 22-3-2020 αίτησή μας δεν συνιστά καταγγελία κατά οποιουδήποτε, αλλά πρόσκληση προς τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν κατά την αποστολή τους. Η υποβολή μηνύσεως σε βάρος μας, έχει διττό αθέμιτο στόχο: αφενός τον εκφοβισμό μας, ώστε να παύσουμε ή να διστάζουμε να ασκούμε τα δικαιώματα που μας αναγνωρίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι (να μείνουμε στα σπίτια μας, κατά το κοινώς λεγόμενον) και αφετέρου τη δυσφήμηση μας στην τοπική και κατ΄επέκταση στην ελληνική κοινωνία, αφού παρουσιαζόμαστε ως ψεύτες, κακόβουλοι, υποκριτές οικολόγοι και γενικώς ως άνθρωποι που στην οποιαδήποτε επιδίωξή τους μετέρχονται αθέμιτα έως και ανήθικα μέσα. Το γεγονός ότι η επιληφθείσα του ζητήματος υπηρεσία δεν προχώρησε στην ανεύρεση και τιμωρία του υπαιτίου δεν καθιστά εμάς ψεύτες. Η υποβολή μήνυσης σε βάρος μας και οι εξόχως υβριστικοί και συκοφαντικοί για τα πρόσωπά μας ισχυρισμοί του από 17-7-2020 υπομνήματος της εταιρείας, ανεξαρτήτως της ποινικής τους αξιολόγησης, συνιστούν ευθεία και βαρεία προσβολή της προσωπικότητας μας, την οποίαν δεν σκοπεύουμε να ανεχθούμε.

Με το παρόν επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές, ότι οι ύβρεις, οι «απειλές», οι μηνύσεις και οι αγωγές δεν μας πτοούν. Αντιθέτως, προτιθέμεθα να υπερασπισθούμε εν ευθέτω χρόνω και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, το τρωθέν από την εταιρεία  status τιμής μας και να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της προσβολής της προσωπικότητάς μας, με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας.

Άνδρος 05/09/2020

ΟΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ  ΦΟΡΕΙΣ

1)  Δίκτυο Oικολογικών Οργανώσεων Αιγαίου, –   2)  Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροσβεστών Άνδρου (ΣΕΔΑ) –   3)  Κέντρο Σύγχρονης Έρευνας και Δράσης (Andros Routes) –   4) ΦΟΡΕΑΣ Προγράμματος ΥΠΕΝ: LIFE 17 NAT/GR/000514 «Διατήρηση & Διαχείριση του Σπιζαετού στην Ανατολική Μεσόγειο» του Πανεπιστημίου Κρήτης –    5)  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΚοινΣΕπ ΆΝΔΡΟΥ –    6)  Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Οργανισμός  ΆΥΛΑ –     7)  Εταιρεία Εναλλακτικού Τουρισμού ONE FOOT FORWARD IKE –   8)  Κυνηγετικός Σύλλογος   Άνδρου –                        9)  Φορέας  Κατοίκων Άνδρου #Save Andros